Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Diaconie

De Heere Jezus geeft ons, voordat Zijn lijden en sterven aanvangt een voorbeeld. "Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet" (Joh.13:15).

De zorg voor de naaste in nood is ook de grondhouding van de eerste christengemeente, in navolging op de opdracht door Christus gegeven. Dit alles zou niet kunnen zonder de gaven die de gemeente afzondert voor deze doelen bij de diaconiecollecte. Ook zijn er de zgn. extra collecten voor uitgekozen doelen. Deze worden regelmatig in de kerkbode vooraf bekend gemaakt.

Bankrekening Diaconie Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst: Rabobank te Zetten nr. NL90RABO0133909360.

Giften en collecten

E. (Erik) Budding
(voorzitter)
Doctor A.R. Holstraat 54 6671 YZ  Zetten 06-52065800 e-mail
Vacant
(secretaris)
      e-mail
B. (Ben) van de Kieft
(penningmeester)
M.Lutherkingplantsoen 4 6671 BP  Zetten 0488-453761 e-mail


LIDMAAT Diaconie

M. (Mark) Hendriks  Mauritsstraat 9 6673 XEAndelst 06-
33107461
e-mail


Met Hart & Handen

Met het oog op diaconale en pastorale verantwoordelijkheid voor de gemeenteleden wordt de kerkenraad bijgestaan door de diaconale werkgroep ‘Met Hart & Handen’. Het doel is om vanuit de kerkelijke gemeente hulp te verlenen waar geen beroep gedaan kan worden op eigen relaties of buren. De activiteiten bestaan uit:

  • Het vervoeren en begeleiden van hulpbehoevenden. 
  • Het zorg dragen voor leniging van nood. 
  • Het bezoeken van gemeenteleden die vermeld staan op het bezoekrooster.

De contactpersoon voor de werkgroep is Erik Budding.

SENIORENWONINGEN DS. BIESHAARSTRAAT/KERKSTRAAT

De diaconie heeft aanwijsrecht voor de “senioren” huurwoningen van Woonstichting Valburg aan de
Kerkstraat en de Ds.Bieshaarstraat in Zetten. Om daarvan gebruik te kunnen maken houdt de
diaconie een lijst bij met gegevens van belangstellenden, zodat wanneer een woning vrijkomt direct
een gegadigde aangewezen kan worden. Voor deze woningen is een inkomensgrens van toepassing!
Heeft u op korte of wat langere termijn belangstelling voor deze seniorenwoningen, meld u dan aan
als woningzoekende bij “ Woonstichting Valburg” en bij Erik Budding 06-52065800. De volgorde van
plaatsing op deze lijst wordt bepaald op basis van aanmelddatum en eventueel verschil in urgentie.